സ്ത്രീകൾ യോഗ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത | Yoga For Women | Beginners Yoga Classes for Women |BEUTY YOGA

Yoga For Women
സ്ത്രീകൾ യോഗ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത | Yoga For Women | Beginners Yoga Classes for Women |BEUTY YOGA
സ്ത്രീകൾ യോഗ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഈ വിഡിയോവിൽ പറയുന്നത്.
Pramodkrishna Yoga master Guruvayur
WhatsApp – https://wa.me/919746408308
Have you seen my previous video ? :-
നേരത്തെ Upload ചെയ്ത ചില വീഡിയോകൾ

1-how to do surya namaskar for beginners | sooryanamaskar malayalam | suryanamaskar step by step
https://youtu.be/m_OPuQySD1k
2-yoga for Back pain / Relief – Yoga Poses / Marjari Asana The Cat Pose
https://youtu.be/Ban3kKt-6os

4-യോഗയിലെ അപകടം / yogayile apakadam /yoga malayalam l pramodkrishna yoga
https://youtu.be/Toi-SaFc9dU

5-Simple Meditation Technic in malayalam / om pranayama / bramari pranayama
https://youtu.be/DHpSCa9tRrM

6-Osho Malayalam / Life Is Not a Problem /മഹാനായ ഓഷോ
https://youtu.be/z8zp7y6z-js

7-How to do Kapalbati /Lose Weight l Lose Belly Fat | steps and benefits /for begineers l pramodyoga
https://youtu.be/JZG98OahleU

8-Bhramri Pranayam – Detailed Explanation / Benefits of Pranayama /malayalam yogal pramodkrishna yoga
https://youtu.be/9aSHjSfyI8w

9-Nadi suddhi pranayama in malayalam / benefits / nadi shodhana /surya chandra bedhi / anulom vilom

10-PRANAYAMA/UJJAYI PRANAYAMA MALAYALAM / need to increase immunity /HEALTH MANTHRA /CORONA JAGRATHA
https://youtu.be/hFhiRt4ZPDs

11-How to do Padahastasana l Hand to Foot Forward Bend Pose l Malayalam yoga /Increase Memory Power
https://youtu.be/SuEUFtDuJ14

12-Headstand Variation / Sirshasan to padmasirshasan /Health Benefits Yoga Malayalam

13-Intermediate to Advanced Level Sirsasana (Head Stand) and Padmasana (Lotus) Routine lpadma sirsasana
https://youtu.be/S09SMpj-0Q8

14-How to do Head stand (sirshasana) ശീർഷാസനം ചെയ്യാം benefits of sirshasana in malayalam
https://youtu.be/TDNWcQHy0WE

15-what is Meditation | yoga meditation malayalam | begineers meditation practice /pramodkrishna yoga
https://youtu.be/cPgKibGF7oM

16-YOGA | യോഗയിലെ തുടക്കക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ | yoga class for begineers in malayalam
https://youtu.be/nYWp7AHoXks

17-What is yoga?എന്താണ് യോഗ?/Benefits of yoga malayalam /യോഗയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?യോഗ അറിയേണ്ടതെല്ലാം
https://youtu.be/GBKKUOB-Puw

Disclaimer
This channel does not promote or encourages any illegal activities. All contents provided by this channel for GENERAL AND EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
music:youtube music library
#pramodkrishnayoga #yogaathome #YogaForWomen

എല്ലാവരുടെയും support പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും എന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ
ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു.
THANK YOU SO MUCH
FOR YOUR GREAT SUPPORT

Products You May Like

Articles You May Like

26+2 Bikram Hatha Yoga. 75-minutes. Saturday 4/25/20. Enjoy!☀️
MobiFlow: Yoga Postures – Part 1
Yoga for Anxiety and Stress Ft. Tanny Bhattacharjee | Episode 02
Guidad meditation | YOGA NIDRA
Kundalini Meditation Music //MY OSHO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.