എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും യോഗ അഭ്യസിക്കാം | YOGA FOR BEGINNERS

Yoga For Beginners
#YOGA_FOR_BEGINNERS
എല്ലാ വ്യായാമങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടരീതിയും ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ലഭ്യമാണ് .

Bow Pose : https://youtu.be/CJl-GipSK0c

Parivrtta Trikonasana : https://youtu.be/KhJeqvXch0g

Trikonasana : https://youtu.be/a-iaZv7UpLs

DHANURASANA : https://youtu.be/dFeBeTS8Gh8

PADA HASTHASANA : https://youtu.be/slB3JBJOt7s

HALF LORD OF THE FISH POSE : https://youtu.be/GSsZ7dh1vH4

MATSYASANA : https://youtu.be/mWb92tFSf7Q

Chakrasana or Urdhva Dhanurasana : https://youtu.be/rtuGQ23OjEw

SALABHASANA : https://youtu.be/l-6nND_o5Uk

BHUJANGASANA : https://youtu.be/hvSw9RlFJo4

Sethubandasana : https://youtu.be/YjtSbTls_gA

More videos Please subscribe https://www.youtube.com/channel/UCjO791p6XWUDXH2JbNPvDIA

Products You May Like

Articles You May Like

Yoga #9: Relieving Stress Headaches and Tension | Prime Women 30-Day Fitness Challenge
20 minute Full Body Yoga Stretch for Beginners | Sarah Beth Yoga
Kundalini Meditation to Break Bad Habits and Addictions
Yoga for Weight Loss & Belly Fat, Complete Beginners Fat Burning Workout at Home, Exercise Routine
Yoga for Anxiety

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *